RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV - Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
Riešiteľský kolektív

doc. JUDr. Sergej Romža, PhD.
ako zodpovedný riešiteľ vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako docent a zároveň vedúci Katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému ,,Kriminalisticko-taktické a trestnoprávne aspekty inštitútu začatia trestného stíhania“. V roku 2011 úspešne absolvoval habilitačné konanie s prácou ,,Koncepcia prípravného konania“. Je autorom, spoluautorom, respektíve zostavovateľom 84 vedeckých a odborných publikácií, pričom je autorom alebo spoluautorom 9 vedeckých monografií. Zodpovedný riešiteľ projektu vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo procesné a Kriminalistika, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác, ako aj školiteľom doktorandského štúdia.

doc. JUDr. Simona Ferenčíková, PhD.
ako riešiteľka vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako docentka na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvovala taktiež na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému ,,Kriminologické aspekty trestných činov proti životu a zdraviu“ v marci 2009. V roku 2016 úspešne absolvovala habilitačné konanie s prácou ,,Detencia v trestnom práve“. Je autorkou jednej vedeckej monografie, spoluautorkou jednej vedeckej monografie, spoluautorkou 7 vysokoškolských učebníc, zostavovateľom 6 zborníkov, autorkou (spoluautorkou) 59 vedeckých a odborných publikácií. Riešiteľka projektu vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo hmotné I a Trestné právo hmotné II v bakalárskom stupni štúdia, semináre z predmetu Trestné právo hmotné v magisterskom stupni štúdia a konzultácie z predmetu Kriminológia v doktorandskom stupni štúdia. Riešiteľka je vedúcou a oponentkou záverečných prác, ako aj oponentkou rigoróznych prác.

doc. JUDr.Radomír Jakab, PhD.
úspešne ukončil vysokoškolské štúdium v odbore právo na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v roku 2004. V roku 2005 na tej istej fakulte absolvoval rigorózne štúdium v odbore obchodné a hospodárske právo. V období od roku 2004 do 2010 bol študentom v rámci doktorándskeho štúdia v odbore správne právo, ktoré ukončil úspešným obhájením dizertačnej práce na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského. V roku 2016 úspešne absolvoval habilitačné konanie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a bol mu udelený titul docent v odbore správne právo.
Od roku 2004 do roku 2009 pracoval ako interný právnik v spoločnostiach Východoslovenská energetika a.s. a Východoslovenská distribučná, a.s. patriace do koncernu Innogy. V roku 2010 pôsobil na Fakulte verejnej správy Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ako výskumný pracovník. Od roku 2011 pôsobí na Právnickej fakulte tej istej univerzity, najskôr ako odborný asistent, a od roku 2016 ako docent. Od roku 2012 vykonáva aj samostatnú advokátsku prax.
Okrem úspešného vykonania advokátskej skúšky, doc. JUDr. Radomír Jakab, PhD. absolvoval aj odbornú prípravu mediátora, kurzy protimonopolného práva EÚ, ako aj kurzy v oblasti rozvíjania sociálnych zručností. Aktívne hovorí anglickým a nemeckým jazykom. V rámci svojej právnickej praxe sa zameriava predovšetkým na oblasť správneho práva (hlavne správne právo procesné, európske správne právo, komunálne, energetické právo, ako aj právo verejného obstarávania).

JUDr. Peter Čopko, PhD.
ako člen riešiteľského kolektívu vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvoval na Paneurópskej vysokej škole, Fakulte práva, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce  na tému: “Obhajoba v prípravnom konaní“. Je autorom, respektíve spoluautorom 35 vedeckých a odborných publikácii, vrátane spoluautorstva dvoch vedeckých monografií a  niekoľkých vysokoškolských učebníc.  Súčasne vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo procesné, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác.

JUDr. Miroslav Fico, PhD.
Odborný asistent na Katedre dejín štátu a práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach

JUDr. Lukáš Michaľov, PhD.
ako riešiteľ vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvoval na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému „Právna úprava veterinárnej starostlivosti z pohľadu de lege ferenda“. Je autorom, spoluautorom, respektíve zostavovateľom 29 vedeckých a odborných publikácií. Riešiteľ vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo hmotné, Penológia a Stážová klinika, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác.

JUDr. Martin Štrkolec, PhD.
ako člen riešiteľského kolektívu vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré úspešne ukončil obhajobou dizertačnej práce na tému ,,Princíp zákonnosti pri uplatňovaní donútenia v trestnom práve“. Je autorom, spoluautorom, respektíve zostavovateľom 18 vedeckých a odborných publikácií, pričom je spoluautorom 1 vedeckej monografie. Zároveň vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo procesné, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác.

JUDr. Veronika Tóthová, PhD.
ako členka riešiteľského kolektívu vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako odborný asistent na Katedre trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému ,,Inštitút štátneho občianstva (doterajší vývoj, aktuálny stav a perspektívy)“. Je autorom, spoluautorom, respektíve zostavovateľom viacerých vedeckých a odborných publikácií, Zároveň vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo hmotné, Kriminológia, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác.

Prof. Dr. Anita Nagy, PhD.
ako riešiteľka vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako profesor a člen Katedry trestného práva procesného a trestného práva vykonávacieho na Právnickej fakulte Univerzity v Miškovci, Maďarsko. Doktorandské štúdium absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity v Miškovci, Maďarsko, ktoré úspešne ukončila obhajobou dizertačnej práce na tému ,,Procesy na zrýchlenie trestného konania“. V roku 2016 úspešne absolvovala habilitačné konanie s prácou ,,Prepustenie z výkonu trestu“ a v roku 2018 sa stala profesorkou. Je autorkou, spoluautorkou, respektíve zostavovateľkou 96 vedeckých a odborných publikácií, pričom je autorkou alebo spoluautorkou 14 vedeckých monografií. Riešiteľka projektu vedie prednášky a semináre z predmetov Trestné právo procesné a Trestné právo vykonávacie, pričom je taktiež vedúcou a oponentkou záverečných a rigoróznych prác, ako aj školiteľkou doktorandského štúdia.

doc. JUDr. PhDr. Róbert Jáger, PhD. PhD
ako  riešiteľ vedeckého projektu APVV-16-0362 pôsobí ako docent a zároveň vedúci Katedry dejín štátu a práva Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Doktorandské štúdium absolvoval na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V roku 2017 úspešne absolvoval habilitačné konanie s prácou ,,Nomokánon - právnohistorická analýza a transkrypt“. Je autorom a spoluautorom 120 vedeckých a odborných publikácií, pričom je autorom alebo spoluautorom 7 vedeckých monografií. Riešiteľ projektu vedie prednášky a semináre z predmetu Dejiny štátu a práva na území Slovenska, pričom je taktiež vedúcim a oponentom záverečných a rigoróznych prác, ako aj školiteľom doktorandského štúdia.
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah