Privatizácia trestného práva

APVV-16-0362
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Privatizácia trestného práva - hmotnoprávne, procesnoprávne, kriminologické a organizačno-technické aspekty
Prejsť na obsah
Trestné právo je odvetvím verejného práva. Skutočnosť, že trestné právo je odvetvím verejného práva predznamenáva, že vzťahy medzi jednotlivými subjektmi vystupujúcimi v jeho normatívnych základoch sa riadia princípom subordinácie, kde nadradeným subjektom je spravidla orgán verejnej moci. Legislatívne a aplikačnoprávne problémy ostatných rokov však poukazujú na skutočnosť, že dodržiavanie princípu zákonnosti nie je v praktickej rovine trestného práva vždy na štátoprávne akceptovateľnej úrovni. Zákonodarca pri výkone svojej činnosti často opomína potrebu dodržiavania hodnotových (axiologických) požiadaviek trestného práva.
Proporcionalitu viacerých trestnoprávnych noriem musel z pohľadu ich ústavnej konformity posudzovať až Ústavný súd Slovenskej republiky, v aplikačnej rovine naopak badať nedostatočnú úpravu niektorých procesných práv jednotlivých ,,subordinovaných“ subjektov trestného konania. V neposlednom rade je potrebné reflektovať na nedostatočnú úroveň tzv. mimoprávnych záruk zákonnosti, ktoré predstavujú organizačnotechnický predpoklad k naplneniu účelu trestného práva v novodobom demokratickom právnom štáte.
Riešiteľský kolektív sa domnieva, že niektoré z legislatívnych a aplikačných problémov trestného práva 21. storočia je možné eliminovať ,,súkromnými intervenciami“ do niektorých jeho inštitútov. Z uvedených dôvodov sa riešiteľský kolektív plánuje komplexným spôsobom zaoberať privatizáciou trestného práva z pohľadu hmotnoprávneho, procesnoprávneho, kriminologického a organizačno- technického. Rešpektovaním princípu zákonnosti ako imanentného princípu právneho štátu je nevyhnutné skúmať legislatívne a aplikačné aspekty privatizácie trestného práva nielen v medziach zákonných, ale tiež v medziach ústavných a nadnárodných limitov možnosti privatizácie trestného práva v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky.

Ciele projektu:
Odvíjajúc sa od zamýšľaného obsahového zamerania predkladaného projektu považujeme z hľadiska systematiky za logické vymedziť viacero základných vedeckých cieľov projektu. Patria medzi ne najmä:
1. Analýza medzinárodných, ústavných a zákonných limitov zavedenia neštátnych ústavov na výkon trestu odňatia slobody v podmienkach Slovenskej republiky.
2. Analýza aplikačno- právnych problémov súvisiacich s procesným postavením poškodeného a obetí trestných činov v trestnom konaní a možností ich posilnenia.
3. Skúmanie materiálnych, organizačno- technických a personálnych predpokladov zabezpečujúcich dosahovanie účelu trestného práva v súlade so súčasným stavom poznania vedy, techniky a stupňa vývoja celej spoločnosti.
4. Skúmanie organizačného, personálneho a materiálneho substrátu kriminológie súčasnej Slovenskej republiky vrátane možností jej hlbšieho využitia v procese privatizácie trestného práva na našom území.
Za účelom čo najrozsiahlejšej popularizácie parciálnych a finálnych výsledkov súvisiacich s realizovaným projektom plánuje riešiteľský kolektív uskutočňovať ich zverejňovanie tak na vertikálnej, ako aj horizontálnej úrovni, a to primárne do vnútra akademickej obce, avšak v neposlednom rade taktiež do legislatívnej a aplikačno- právnej oblasti právnej praxe. Za určité zadosťučinenie by riešiteľský kolektív považoval ohlasy na výsledky predkladaného projektu od ostatných členov akademickej obce, a tiež zvýšený záujem študentov právnických fakúlt v Českej a Slovenskej republike o skúmanú problematiku. Najväčším možným zadosťučinením by však nepochybne bolo reflektovanie uskutočnených vedeckých záverov v legislatívnom procese zákonodarnej moci. Nie nadarmo totiž medzi právnikmi koluje názor podľa ktorého najväčšej pocty, ktorej sa právnikovi počas jeho profesionálnej kariéry môže dostať, je pričinenie sa o vznik zákona dôležitého pre reguláciu významných spoločenských vzťahov. Jedným dychom však zároveň považujeme za nutné dodať, že okrem iného, iba snahou o dodržanie všetkých axiologických požiadaviek tvorby práva je právnik uvedenej pocty hodný. S jednoznačným cieľom dosiahnuť popularizáciu výsledkov riešiteľský kolektív odvážne, avšak so zdravou dávkou pokory stanovuje uskutočňovanie nasledovných okruhov pedagogických a vedeckých aktivít:
1. Zavedenie nového študijného predmetu: ,,Alternatívne spôsoby výkonu trestov“. Na Právnickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Uvedený predmet by mal reflektovať na zmeny vo výkone jednotlivých trestov v 21. storočí, pričom by mal osobitne poukazovať na ústavné a zákonné limity ich realizácie; materiálny, personálny a organizačno- technický substrát ich realizácie; praktické skúsenosti s ich realizáciou v právnej praxi; v neposlednom rade však tiež komparáciu slovenskej právnej úpravy s ostatnými právnymi úpravami účinnými v ,,našom“ geopolitickom priestore. Navrhovaný predmet by mal ponúkať juristické, kriminologické, penologické a viktimologické aspekty alternatívnych spôsobov výkonu trestu. Nevyhnutnou súčasťou kreovania nového študijného predmetu bude aj vydanie osobitne zostavených učebných materiálov v podobe vysokoškolskej učebnice, ktorá by implementáciou inovatívnych didaktických postupov priniesla komplexný, objektívny, avšak v prípade potreby tiež kritický pohľad na matériu, ktorá by bola jej súčasťou.
2. Popri zavádzaní vyššie uvedeného študijného predmetu plánuje riešiteľský kolektív za účelom rozvoja záujmu študentov Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o trestné právo, a to konkrétne o aspekty jeho privatizácie, organizovať študentský seminár pre oblasť privatizácie trestného práva v rozsahu, v ktorom sa plánuje predkladaným projektom vedecky zaoberať. Prostredníctvom účasti odborníkov z akademickej obce a právnej praxe budú môcť študenti konfrontovať svoje názory a diskutovať o aktuálnych problémoch súvisiacich so skúmanou problematikou. Riešiteľský kolektív sa netají prianím, aby aj výsledky predmetných workshopov a študentských seminárov boli inšpiráciou ich ďalšieho vedeckého bádania. Uvedené podujatia plánuje riešiteľský kolektív organizovať s pravidelnou (ročnou) periodicitou.
3. Organizovanie interdisciplinárnych vedeckých konferencií na tému privatizácie trestného práva pod záštitou Katedry trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach s ročnou periodicitou, a to počnúc kalendárnym rokom 2018 končiac kalendárnym rokom 2021 v zmysle nasledovných časových a tematických okruhov: - Jeseň 2018; téma konferencie: ,,Procesné postavenie poškodeného trestným činov a možnosti posilňovania jeho procesných oprávnení.“ - Jeseň 2019; téma konferencie: ,,Kriminologické aspekty privatizácie trestného práva v podmienkach súčasnej Slovenskej republiky a možnosti jeho organizačno- technického zabezpečenia.“ - Jeseň 2020; téma konferencie: ,,Privatizácia výkonu trestu odňatia slobody- sci-fi alebo jediná možnosť?“ - Jar 2021: téma konferencie: ,,Privatizácia trestného práva- ako ďalej?“
4. Aktívna a pasívna účasť členov riešiteľského kolektívu na tematicky súvisiacich vedeckých konferenciách organizovaných v priebehu riešenia predkladaného projektu v tuzemsku aj v zahraničí. Cieľom tejto vedeckej aktivity je najmä prezentovanie výsledkov vlastného vedeckého bádania s aktívnym zberom informácií a vedeckých poznatkov pochádzajúcich od slovenských, českých a zahraničných členov akademickej obce.
5. Výskumná činnosť riešiteľského kolektívu bude odbornej verejnosti prezentovaná aj prostredníctvom publikačnej činnosti rôznych kategórií. Primárnym záujmom členov riešiteľského kolektívu je vydanie vedeckej monografie v zahraničnom, respektíve domácom vydavateľstve v priebehu roku 2021. Sekundárnym záujmom členov riešiteľského kolektívu je publikovanie svojich vedeckých poznatkov v rámci vedeckých prác uverejňovaných v domácich aj zahraničných zborníkoch vedeckých prác, prípadne v domácich aj zahraničných odborných a vedeckých časopisoch. Uvedené publikácie budú dopĺňané o recenzované zborníky z vedeckých podujatí opísaných pod bodom 3 a príspevky z aktívnej účasti členov riešiteľského kolektívu na vedeckých podujatiach uvedených pod bodom 4. Publikačná činnosť riešiteľského kolektívu bude logicky zahŕňať aj vysokoškolskú učebnicu novozavedeného študijného predmetu s názvom ,,Alternatívne spôsoby výkonu trestov- juristické, kriminologické, penologické a viktimologické aspekty“.
6. Zavedenie a následné prevádzkovanie webovej stránky: csstp.pravo.upjs.sk určenej pre vzájomnú interakciu československej trestnoprávnej spoločnosti. Účelom predmetnej webovej stránky by bola otvorená možnosť publikačnej činnosti pre širokú odbornú verejnosť, ako aj diskusné fóra k vybraným legislatívnym a aplikačno-právnym problémom súčasnej Českej a Slovenskej republiky. Online výmena informácií o pripravovaných vedeckých podujatiach v koncentrovanej forme, by nepochybne prispela k prehlbovaniu vzájomných interakcií, čo by v konečnom dôsledku viedlo až k celkovému pokroku v oblasti československej vedy trestného práva. Súčasťou webovej stránky by bol tiež on-line prístup k jednotlivým normatívnym právnym aktom, vybranej judikatúre Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora Európskej únie.
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
© 2018 Právnická fakulta Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Návrat na obsah